πŸ“„
Smart Contracts
In this section, you can find all Smart Contracts or Token Address for Kommunitas Project, Liquidity Provider Pair Smart Contract, etc.
Name
Contract Address
Link
KOM Token (Polygon)
0xc004e2318722ea2b15499d6375905d75ee5390b8
KOM Token (BSC)
0x471ea49dd8e60e697f4cac262b5fafcc307506e4
KomV (KOM Voting)
0xE1bB02b367173ac31077a8c443802f75CC9aCCb6
KOM Staking V1
0x453d0a593d0af91e77e590a7935894f7ab1b87ec
KOM Staking V2
0x8d37b12DB32E07d6ddF10979c7e3cDECCac3dC13
QuickSwap LP
​
Quick - KOM
0xc004e2318722ea2b15499d6375905d75ee5390b8
QuickSwap LP
​
WMATIC - KOM
0xc004e2318722ea2b15499d6375905d75ee5390b8
ApeSwap LP
WMATIC - KOM
0xc004e2318722ea2b15499d6375905d75ee5390b8
DFYN LP
​
WMATIC - KOM
0xc004e2318722ea2b15499d6375905d75ee5390b8
SushiSwap LP
​
WMATIC - KOM
0xc004e2318722ea2b15499d6375905d75ee5390b8
Loveboat LP
​
LOVE - KOM
0xc004e2318722ea2b15499d6375905d75ee5390b8
Polydex LP
​
KOM - USDC
0x0295e3d4c632d4a021886fd4a4c9cb06bd6778ae
Polydex LP
​
KOM - CNT
0x1eff40e72394ff94ad23a8635378e8b49ac9de2c
If you have any suggestion, don't hesitate to email [email protected]
Copy link